DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
5 940 000 PLN
330 PLN/m2
WÓLKA KOSOWSKA
Aleja Krakowska
Opis
Działka w Wólce Kosowskiej, przy trasie Warszawa-Kraków. Działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego pod symbolem U/M. Maksymalna powierzchnia zabudowy 70%. Wjazd i wyjazd bezpośrednio od Al. Krakowskiej, dojazd do samej działki drogą prywatną (ok. 130 m od Alei Krakowskiej) o szerokości 8,5 m. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość działki ok 76 m2 głębokość działki ok. 210 m.  Media: w odległości 130 m (przy drodze): gaz, woda miejska, prąd. Działka posiada zapewniony dostęp (poprzez służebność) także do drugiej ulicy gminnej (z tyłu działki).
Zapisy w mpzp:
Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa usługowa,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, jednolokalowa;

- rzemiosło,

b) przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi publiczne,

- usługi wbudowane w budynki mieszkalne,

- składy i magazyny,

- hotele,

- wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

- zieleń urządzona,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej,

b) na jednej działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wolnostojącego o więcej niż jednym lokalu;

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług publicznych w odległości mniejszej niż 12 m

od linii rozgraniczającej drogi o symbolu literowym KDGP;

3) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków;

4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 60%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki

budowlanej - 30%,

e) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m,

f) geometria dachu - dachy płaskie lub dwuspadowe, wielospadowe o nachyleniu głównych połaci

dachowych do 45º;
Szczegóły oferty

Cena5 940 000 PLN

Cena za m2330 PLN

Powierzchnia działki18 000 m2

Przeznaczenie działkiKomercyjna

PrądTak

GazTak

CO MiejskieTak

Plan miejscowyPlan zagospodarowania przestrzennego